(PLO) Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 28/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ  về quy định cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-6.
Theo đó, từ ngày 1-6, giá bán lẻ điện cho nhóm khách hàng sử dụng điện sinh hoạt gồm 6 bậc có mức giá tăng dần nhằm khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.
Giá bán lẻ điện theo các cấp điện áp (từ 110kV trở lên, từ 22kV đến dưới 110kV, từ 6kV đến dưới 22kV và dưới 6kV) áp dụng cho các nhóm khách hàng sản xuất, kinh doanh, hành chính sự nghiệp. 
Có giá bán lẻ điện sinh hoạt dùng công tơ