10 tháng 3, 2013

Tưởng niệm 25 năm hải chiến Trường sa

  Video clip do Thế hệ F, No-U Việt Nam thực hiện, tưởng niệm 25 năm hải chiến Trường Sa – trận chiến đẫm máu và không cân sức, trong đó lính Trung Quốc sát hại 64 chiến sĩ hải quân Việt Nam, phần lớn là công binh không/ ít được trang bị vũ khí. Trong trận chiến còn được gọi là "thảm sát Gạc Ma" này, Trung Quốc đã dùng vũ lực chiếm đảo Gạc Ma của Việt Nam.


Chúng ta tưởng nhớ những chiến sĩ đã bỏ mình vì Tổ quốc, và chúng ta cũng nhớ rằng: Việc sử dụng vũ lực để chiếm hữu là trái với Hiến chương LHQ (1945), với Điều 2 Khoản 4 quy định tất cả các nước thành viên LHQ, trong quan hệ quốc tế, đều không được sử dụng vũ lực hay đe doạ sử dụng vũ lực để xâm hại chủ quyền toàn vẹn hoặc độc lập chính trị của bất kỳ quốc gia nào.


Nghị quyết 2625 ngày 24/10/1970 của Đại hội đồng LHQ quy định cụ thể hơn nguyên tắc này: “Lãnh thổ của một quốc gia không thể là đối tượng của một cuộc chiếm đóng quân sự do sử dụng vũ lực trái với các quy định của Hiến chương Liên hợp quốc. Lãnh thổ của một quốc gia không thể là đối tượng của một sự chiếm hữu của một quốc gia khác sau khi dùng vũ lực hay đe doạ sử dụng vũ lực. Bất kỳ sự thụ đắc lãnh thổ nào đạt được bằng đe doạ hay sử dụng vũ lực sẽ không được thừa nhận là hợp pháp”.

  The video clip in this link is produced by The F-Generation and No-U Vietnam to mark the 25th anniversary of the Truong Sa (Spratly) islands clash – a bloody and unequal battle in which Chinese navy troops brutally killed 64 Vietnamese sailors who were mostly armless sappers. In this dispute, also called "the Gac Ma massacre", China used force to occupy the Gac Ma (Johnson Reef), which is part of Vietnam’s territory.


 We will never forget those who sacrificed their life to the Motherland. Neither will we forget the fact that the use of force to occupy territory runs counter to the 1945 United Nations Charter, Article 2 of which stipulates, “All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state.”


 Resolution 2625 dated October 24, 1970, adopted by the General Assembly, also states that “the territory of a State shall not be the object of military occupation resulting from the use of force in contravention of the provisions of the Charter. The territory of a State shall not be the object of acquisition by another State resulting from the threat or use of force. No territorial acquisition resulting from the threat or use of force shall be recognized as legal.”


 FB DT & Net

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét